Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van PrivacyPeople B.V.  

1. ALGEMEEN

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  PrivacyPeople: PrivacyPeople B.V.
  Opdracht(brief): een document van PrivacyPeople waarin de Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin de Werkzaamheden worden omschreven.
  Opdrachtgever: de partij die aan PrivacyPeople een opdracht geeft.
  Opdrachtteam: de natuurlijke personen binnen PrivacyPeople, zowel individueel als gezamenlijk, die betrokken zijn bij het verrichten van de Werkzaamheden, alsmede derden (zijnde natuurlijke personen buiten PrivacyPeople) die door PrivacyPeople zijn ingeschakeld bij het verrichten van de Werkzaamheden.
  Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbrief tezamen met eventueel andere documenten en voorwaarden die in de verhouding PrivacyPeople - Opdrachtgever op de Werkzaamheden van toepassing zijn (‘Aanvullende Voorwaarden’) en waarnaar uitdrukkelijk in de Opdrachtbrief wordt verwezen.
  Werkzaamheden: de door PrivacyPeople ingevolge de Opdrachtbrief voor een Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, waaronder leveringen van onder meer zaken en/of diensten, abonnementen of licenties.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard door PrivacyPeople.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkzaamheden van PrivacyPeople voor een Opdrachtgever. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle offertes en aanbiedingen gedaan door PrivacyPeople.
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop– of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs als deze ‘voorwaarden voorrang’ door Opdrachtgever is bedongen. 
 3. PrivacyPeople is gerechtigd te allen tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten/overeenkomsten die aanvaard zijn op of na de datum van wijziging, alsmede op lopende opdrachten voor zover Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na toezending van de gewijzigde voorwaarden aangeeft bezwaar te hebben.
 4. Indien PrivacyPeople niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat PrivacyPeople in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving daarvan te verlangen.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien een op grond van de vorige zinsnede geheel of gedeeltelijk nietige of vernietigde bepaling vervangen wordt, zal deze nieuwe bepaling opgesteld worden in de geest van de oorspronkelijke bepaling.

3. TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Opdrachtbrief (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch dan wel stilzwijgend) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen. 
 2. Indien een vrijblijvende aanbieding, waarin geen termijn voor aanvaarding is benoemd, door de Opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft PrivacyPeople het recht de aanbieding binnen zes (6) werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen. Laat PrivacyPeople dit na, dan is de overeenkomst na deze termijn tot stand gekomen.
 3. PrivacyPeople kan niet worden gehouden aan haar offertes, aanbiedingen of anderszins, dan wel de daarop gebaseerde opdrachtbevestiging, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs moest begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  PrivacyPeople kan een dergelijke vergissing of verschrijving altijd eenzijdig en bindend corrigeren.
 4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de door de Opdrachtgever verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. 

4. INHOUD VAN DE OVEREENKOMST / RANGORDE BIJ STRIJDIGHEID

 1. De Overeenkomst is de basis van alle afspraken tussen PrivacyPeople en Opdrachtgever ter zake van de Werkzaamheden. 
 2. Wijzigingen of aanpassingen van de Overeenkomst dienen op schrift te worden gesteld en door een bevoegde vertegenwoordiger van PrivacyPeople en een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever te worden ondertekend.
 3. In geval van strijdigheid tussen de Opdrachtbrief en de andere delen van de Overeenkomst, prevaleert de Opdrachtbrief. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden. 

5. UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

 1. In de Opdrachtbrief is een omschrijving opgenomen van de door PrivacyPeople te verrichten Werkzaamheden. 
 2. PrivacyPeople zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 3. PrivacyPeople bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien volgens de Opdrachtbrief bepaalde personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren, zal PrivacyPeople zich in redelijkheid inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren. PrivacyPeople is gerechtigd om de in de Opdrachtbrief genoemde personen te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid.
 4. Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is PrivacyPeople gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen heeft voldaan. 
 5. Overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen, maar gelden slechts als redelijke inschatting. Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn levert derhalve geen toerekenbare tekortkoming op en verschaft aan de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting of betaling jegens PrivacyPeople.
 6. Indien PrivacyPeople op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan PrivacyPeople worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PrivacyPeople.
 7. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5 lid 6 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en PrivacyPeople kunnen worden beïnvloed.
 8. PrivacyPeople kan in het belang van de uitvoering van de Werkzaamheden, waaronder ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening, derden waaronder begrepen (personen werkzaam bij/voor of verbonden aan) andere ondernemingen, bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrekken. Indien Opdrachtgever derden, anders dan door PrivacyPeople verkozen, bij de uitvoering van de Werkzaamheden wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met PrivacyPeople  overeenstemming te hebben bereikt.
 9. Bij afronding van de Werkzaamheden kan PrivacyPeople een vooraf overeengekomen eindproduct opleveren, een schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, een schriftelijk (eind)rapport uitbrengen of een mondelinge presentatie geven. Vóór afronding van de Werkzaamheden kan PrivacyPeople mondelinge, concept- of tussentijdse adviezen, rapporten en presentaties leveren. Hierbij geldt dat het schriftelijk advies of schriftelijk (eind)rapport van PrivacyPeople prevaleert. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op een concept- of tussentijds advies, rapport of presentatie. Indien Opdrachtgever zich wenst te baseren op een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de Werkzaamheden geleverde mondelinge presentatie, dient Opdrachtgever PrivacyPeople daarvan in kennis te stellen, waarna PrivacyPeople het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen.
 10. PrivacyPeople is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten van de Werkzaamheden te actualiseren, naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan.
 11. De door PrivacyPeople als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. 
 12. De door PrivacyPeople aan Opdrachtgever opgeleverde normenkaders, zowel maatwerk als in abonnementsvorm, zijn opgesteld naar de laatste inzichten op het gebied van wet- en regelgeving zoals deze gelden op het moment van oplevering. PrivacyPeople kan evenwel geen garantie geven dat door het volgen van het normenkader volledig wordt voldaan aan alle wettelijke bepalingen en regels zoals deze van toepassing zijn op een specifiek normenkader, noch kan PrivacyPeople garanderen dat een normenkader naar de toekomst toe actueel blijft.

6. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

 • Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van PrivacyPeople, alle medewerking verlenen en alle relevante bescheiden, toegang tot systemen, dossiers en bestanden, die PrivacyPeople redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking stellen. Ingeval  PrivacyPeople bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel van de computersystemen en telefoonnetwerken van Opdrachtgever gebruik maakt, dient Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang, beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen. Voor zover de Werkzaamheden niet in de eigen gebouwen van PrivacyPeople worden uitgevoerd, dient Opdrachtgever er tevens voor te zorgen dat de medewerkers van PrivacyPeople worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die nodig zijn om de Werkzaamheden uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
 • Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat PrivacyPeople onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan PrivacyPeople ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Werkzaamheden anders voortvloeit.
 • PrivacyPeople is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken.
 • Voor zover PrivacyPeople hinder ondervindt door handelen of nalaten door Opdrachtgever of zijn personeel, of PrivacyPeople na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is PrivacyPeople gerechtigd om de nakoming van de afspraken eenzijdig op te schorten, te beëindigen en/of compensatie in rekening te brengen.   PrivacyPeople is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten die hieruit ontstaan.
 • De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 6 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

7. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OPDRACHTGEVER

Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van PrivacyPeople bij de uitvoering van de Werkzaamheden dan wel de oplevering van normenkaders, zowel maatwerk als in abonnementsvorm, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:

 • het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf, de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten en zijn eigen zakelijke aangelegenheden;
 • de door Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door PrivacyPeople geleverde adviezen, aanbevelingen of overige uitkomsten van de Werkzaamheden wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
 • de door Opdrachtgever genomen beslissingen die van invloed zijn op de Werkzaamheden en de uitkomsten daarvan;
 • de keuze van de normenkaders, zowel maatwerk als in abonnementsvorm, waarmee Opdrachtgever wil voldoen en aantoonbaar maken dat hij voldoet aan wet- en regelgeving;
 • de adequate implementatie van de normenkaders en de daarbij behorende beheersmaatregelen en controles binnen de bedrijfsvoering en operationele processen van Opdrachtgever en het onderhoud daarvan.

8. GEHEIMHOUDING

 1. PrivacyPeople zal zich inspannen om alle documenten en informatie door of namens de Opdrachtgever verschaft die naar hun aard als vertrouwelijk moeten worden behandeld, vertrouwelijk te houden. In alle overige gevallen kan Opdrachtgever zich niet op vertrouwelijkheid van documenten of informatie beroepen als hij deze documenten of informatie niet als vertrouwelijk heeft gemarkeerd. Deze verplichting geldt niet voor zover PrivacyPeople is verplicht tot openbaarmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan PrivacyPeople is onderworpen, een op PrivacyPeople of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan PrivacyPeople rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan. 
 2. De verplichting genoemd in het eerste lid geldt niet voor documenten of informatie die naar hun aard openbaar zijn, door Opdrachtgever of derden openbaar of algemeen bekend zijn gemaakt, noch voor zover op PrivacyPeople een wettelijke plicht rust om de documenten of informatie openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, waaronder begrepen een bindend vonnis van een rechter, een bindend besluit of vordering van een bestuursorgaan of een verstrekking op grond van een inlichtingenplicht in het kader van een onderzoek door een bestuursorgaan. De desbetreffende verplichting laat voorts onverlet het recht van PrivacyPeople om de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie aan haar verzekeraars en/of adviseurs over te leggen in verband met de beroepsaansprakelijkheid van PrivacyPeople of aan een derde, indien zulks nodig is voor de uitvoering van de Werkzaamheden, waaronder ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening. 
 3. PrivacyPeople is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen, tenzij PrivacyPeople voor zichzelf optreedt of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan PrivacyPeople voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. 4. Tenzij daartoe door PrivacyPeople voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van de Opdrachtbrief, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van PrivacyPeople, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 5. Tenzij daartoe door PrivacyPeople voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming is verleend, dan wel de wet de Opdrachtgever daartoe verplicht, zal de Opdrachtgever de inhoud van de offerte, de Overeenkomst, rapporten, adviezen, aanpak of werkwijze of andere al dan niet schriftelijke uitingen van PrivacyPeople, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar te maken of aan derden, anders dan derden die tot dezelfde ondernemingsrechtelijke groep behoren als de Opdrachtgever, verstrekken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat onbevoegde derden niet van de in de vorige volzin bedoelde informatie kennis kunnen nemen.
 6. PrivacyPeople en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van artikel 8 opleggen aan door hen ingeschakelde derden.
 7. PrivacyPeople is gerechtigd om informatie die betrekking heeft op de Opdrachtgever, de relatie tussen PrivacyPeople en de Opdrachtgever, en op de werkzaamheden op vertrouwelijke basis te delen met haar medewerkers en ingeschakelde derden.
 8. PrivacyPeople behoudt zich het recht voor om de naam en/of logo van de Opdrachtgever te noemen op de website en in offertes, met daarbij een omschrijving van de aard aan Opdrachtgever geleverde producten of diensten alsmede al die bijzonderheden die reeds algemeen bekend zijn gemaakt. PrivacyPeople zal geen testimonials van de Opdrachtgever gebruiken zonder diens voorafgaande mondelingen, schriftelijke of elektronische toestemming.
 9. PrivacyPeople behoudt zich het recht voor om de opdracht alsmede de daarop betrekking hebbende gegevens of delen daarvan in niet tot de Opdrachtgever herleidbare vorm te gebruiken als les-, trainings-, voorbeeld-, of instructiemateriaal voor derden.
 10. Op verzoek van Opdrachtgever zal PrivacyPeople vertrouwelijke documenten of gegevens van de Opdrachtgever als bedoeld in het eerste lid binnen redelijke termijn aan de Opdrachtgever retourneren dan wel vernietigen. De Opdrachtgever dient de te retourneren of te vernietigen documenten of gegevens vooraf schriftelijk te specificeren.
 11. PrivacyPeople heeft het recht om – vertrouwelijk - informatie omtrent de Opdrachtgever, PrivacyPeople’s relatie met de Opdrachtgever en de Werkzaamheden, waaronder vertrouwelijke informatie, te delen met samenwerkingspartners van PrivacyPeople (ook in andere jurisdicties), om zo een gezamenlijke database van best practices en kennis samen te stellen en aan te houden, waarbij zij in elk geval verplicht zijn maatregelen te implementeren om de geheimhouding te beschermen. 

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Modellen, normenkaders, controles, werkprogramma’s, technieken, concepten, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de totstandkoming van het door PrivacyPeople geleverde, zijn en blijven eigendom van PrivacyPeople. Openbaarmaking en derden verstrekking kan derhalve alleen geschieden na schriftelijke toestemming van PrivacyPeople. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht het geleverde te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover dat past binnen het doel van de opdracht.
 2. PrivacyPeople behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden.
 3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 9 lid 1 en 2 genoemde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, beleidsstukken, werkprocedures, normenkaders, ‘slimme controles’, werkprogramma’s, (model)contracten en andere geestesproducten van PrivacyPeople, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 4. Ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of voor cliënten van PrivacyPeople en/of voor cliënten van een andere samenwerkingspartner van PrivacyPeople, is PrivacyPeople gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden die PrivacyPeople als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken, verder te ontwikkelen en uit te wisselen met (een) andere samenwerkingspartner van PrivacyPeople.  

10. KENNIS EN CONFLICTEN

 1. Van het Opdrachtteam mag niet worden verlangd, verwacht of aangenomen dat het kennis heeft van feiten en omstandigheden die aan andere personen binnen PrivacyPeople bekend zijn. PrivacyPeople kan bijgevolg niet worden aangesproken door Opdrachtgever ter zake van dergelijke feiten en omstandigheden.
 2. Het staat PrivacyPeople te allen tijde vrij om diensten te verlenen aan een andere partij die een belang heeft dat concurrerend of conflicterend is met de belangen van Opdrachtgever (hierna: een ‘Conflicterende Partij’), behoudens in het geval de belangen van de Conflicterende Partij specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurreren of conflicteren met betrekking tot het onderliggende belang. In het geval de belangen van de Conflicterende Partij specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurreren of conflicteren met betrekking tot het onderliggende belang, zal het Opdrachtteam geen werkzaamheden verrichten voor de Conflicterende Partij. Het is in dat geval andere personen binnen PrivacyPeople dan het Opdrachtteam wel toegestaan werkzaamheden te verrichten voor de Conflicterende Partij onder de voorwaarde dat passende beveiligingsmaatregelen in werking zijn gesteld.
 3. Indien Opdrachtgever bekend is (geworden) met het feit en/of de omstandigheid dat PrivacyPeople een Conflicterende Partij adviseert of voornemens is om dit te doen ter zake van een specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurrerend of conflicterend belang, informeert Opdrachtgever PrivacyPeople daar terstond over. 

11. HONORARIUM / BETALING

 1. PrivacyPeople factureert de Werkzaamheden op basis van haar honorarium, kosten (verblijfskosten, reiskosten tegen € 50,- per uur vermeerderd met € 0,50 euro per gereden kilometer; opslag voor kantoorkosten (5%), kosten van ingeschakelde derden, materiaalkosten en opslagkosten) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij PrivacyPeople en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen.
 2. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting en bijkomende kosten.
 3. Het honorarium van PrivacyPeople is niet afhankelijk van de uitkomst van de Werkzaamheden; het honorarium van PrivacyPeople is gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid van de personen in het Opdrachtteam, op hun anciënniteit, op hun deskundigheid, op de tijd die zij aan de Werkzaamheden hebben besteed en op de aard en complexiteit van de Werkzaamheden.
 4. Onder de kosten zoals genoemd in artikel 11 lid 1 wordt verstaan de directe kosten alsmede een bedrag ter dekking van onkosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden toegerekend.
 5. Het door PrivacyPeople gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of offertes. Voor het bewijs van aan een opdracht bestede uren is de urenregistratie van PrivacyPeople uitsluitend bepalend.
 6. Indien PrivacyPeople met Opdrachtgever voor producten en/of diensten een vast tarief dan wel een abonnementstarief overeenkomt - bijvoorbeeld maar niet beperkt tot normenkaders, licentiekosten, SLA kosten -  dan is PrivacyPeople niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijzen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien deze prijsverhoging een inflatiecorrectie betreft, dan wel een normenkader moet worden bijgesteld vanwege belangrijke wettelijke wijzigingen, dan wel voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, of andere gronden, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet voorzienbaar waren.
 7. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum. Het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de werkzaamheden. Indien Opdrachtgever niet binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is PrivacyPeople gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van PrivacyPeople, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 8. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die PrivacyPeople maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
 9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van PrivacyPeople daartoe aanleiding geeft, is PrivacyPeople gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door PrivacyPeople te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is PrivacyPeople gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan PrivacyPeople uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.  

12. RECLAMES

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan PrivacyPeople kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclames als bedoeld in artikel 12 lid 1, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft PrivacyPeople de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.  

13. BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT OF ABONNEMENT

 1. Een tijdelijke Overeenkomst van opdracht kan door zowel PrivacyPeople als Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van PrivacyPeople te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door PrivacyPeople in verband met de Overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen en bezettingsverlies. 
 2. Een abonnementsovereenkomst (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot licenties, normenkaders, onderhoud, SLA) kan worden opgezegd tegen de einddatum van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden.
 3. PrivacyPeople is voorts gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 4. Aan zowel PrivacyPeople als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW).
 5. PrivacyPeople behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 13 lid 1, 2, 3 of 4 aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar. 

14. OVERMACHT

Indien er sprake is van overmacht, kan de Overeenkomst door ieder der partijen worden opgezegd. Van overmacht is sprake indien een tekortkoming een partij niet kan worden toegerekend, indien deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende omstandigheden voor haar rekening komt.

15. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden van PrivacyPeople adviserend van aard zijn en dat de juridische adviezen van PrivacyPeople niet kunnen worden gekwalificeerd als het advies van een advocaat. Op grond van dit karakter en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen, sluit PrivacyPeople hierbij alle aansprakelijkheid ten aanzien van deze werkzaamheden uit. De voorgaande volzin geldt niet voor aansprakelijkheid ten gevolge van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van PrivacyPeople.
 2. PrivacyPeople zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. PrivacyPeople is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een opzet, grove schuld dan wel bewuste roekeloosheid van PrivacyPeople. 
 3. De aansprakelijkheid van PrivacyPeople is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal het aan PrivacyPeople ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief verschuldigde honorarium, behoudens opzet, grove schuld dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van PrivacyPeople. Voor opdrachten met een looptijd van langer dan drie (3) maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het gemiddeld per maand gedeclareerde bedrag. In geval van abonnementen is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het verschuldigde bedrag dat voor het specifieke onderdeel van dat abonnement (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot een afzonderlijk normenkader) per jaar is verschuldigd. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt PrivacyPeople aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1) maal het bedrag waartoe de aansprakelijkheid van PrivacyPeople ingevolge het bepaalde in dit artikel is beperkt.
 4. Aansprakelijkheid van PrivacyPeople voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is te allen tijde uitgesloten.
 5. Buiten de in artikel 14.1 tot en met 14.3 genoemde gevallen rust op PrivacyPeople geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 6. PrivacyPeople zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PrivacyPeople is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van PrivacyPeople optreden.
 7. De in artikel 15 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel PrivacyPeople (zelve) als de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam.

16. VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart PrivacyPeople ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet, grove schuld dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van PrivacyPeople. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die PrivacyPeople in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
 2. De vrijwaring in lid 1 van dit artikel wordt mede bedongen ten behoeve van de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam alsook de door PrivacyPeople voor de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde andere samenwerkingspartners van PrivacyPeople.  

17. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

 1. PrivacyPeople kan in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens verwerken. De Opdrachtgever erkent dat PrivacyPeople in dat geval een bewerker is in de zin van artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). PrivacyPeople verplicht zich in die situatie tot passende beveiliging en geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens. De Opdrachtgever geeft PrivacyPeople bij deze de instructie om, voor zover nodig, de persoonsgegevens als bedoeld in dit lid uitsluitend te verwerken in het kader van de opdracht / Overeenkomst.
 2. In het kader van de meldplicht als genoemd in artikel 33 AVG, zal de partij die een datalek constateert, dit onverwijld doorgeven aan de andere partij, teneinde een tijdige melding aan de autoriteiten mogelijk te maken.
 3. Voor zover de Opdrachtgever een verantwoordelijke is voor de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever garandeert jegens PrivacyPeople dat hij bevoegd is tot verstrekking van de persoonsgegevens aan   PrivacyPeople en vrijwaart PrivacyPeople van alle aanspraken van derden met betrekking tot die gegevens.

18. E-MAIL EN INTERNETGEBRUIK

Opdrachtgever en PrivacyPeople kunnen door middel van elektronische post (email) met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. PrivacyPeople is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van PrivacyPeople bepalend. 

19. VERVALTERMIJN

Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens PrivacyPeople, uit welke hoofde ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

20. NON-SOLLICITATIE

Partijen zullen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden en binnen één (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen bij de Werkzaamheden betrokken personen van de wederpartij in dienst nemen of anderszins werkzaamheden laten verrichten dan wel daarover met deze personen onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij, welke toestemming niet op onredelijke grond zal worden onthouden. 

21. NAWERKING

Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht tussen PrivacyPeople en Opdrachtgever. 

22. OVERDRACHT

Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde. 

23. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Geschillen zullen in eerste instantie zoveel mogelijk in der minne worden opgelost. Indien dit niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin PrivacyPeople is gevestigd.

18 December 2017

PrivacyPeople B.V.
Postbus 2969
3800 GK Amersfoort

T. 085-2081234
E. info@PrivacyPeople.nl
I. www.PrivacyPeople.nl

KvK nummer: 69179255

 

Bel mij terug

call-back-bel-terug-privacy-people
//